Certifikace

Kvalifikační předpoklady

 • konzultanti společnosti ENVIROCONT s.r.o. jsou absolventy vysokých škol se zaměřením na ŽP
 • aktivní vzdělávání a dlouhodobá praxe v oblasti právních požadavků ŽP a EMS

Odborná způsobilost
Společnost disponuje těmito certifikáty a osvědčeními:

IMS

 • certifikát Manažer QMS dle ČSN EN ISO 9001:2009
 • osvědčení interní auditor EMS dle ČSN EN ISO 14001:2005
 • osvědčení interní auditor QMS dle ČSN EN ISO 9001:2009
 • osvědčení interní auditor EnMS dle ČSN EN ISO 50001:2012
 • osvědčení interní auditor dle ČSN OHSAS 18001:2008
 • externí auditor certifikační společnosti

Podniková ekologie

 • osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi dle zákona č. 350/2011 Sb. v aktuálním znění
 • osoba odborně způsobilá ke zpracování bezpečnostních listů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008
 • odpadový hospodář dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění
 • odborná způsobilost k provádění zkoušek těsnosti potrubí nebo nádrží pro skladování a dopravu nebezpečných a zvlášť nebezpečných závadných látek dle normy ČSN 750905

BOZP

 • osoba odborně způsobilá v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Ostatní

 • Manažer udržitelné spotřeby a výroby odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru geologické práce – sanace
 • osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru hydrogeologie
 • bezpečnostní poradce pro přepravu nebezpečných věcí ADR/RID

Jazyková způsobilost
Konzultanti společnosti jsou jazykově vybaveni pro komunikaci v anglickém a německém jazyce.