Na Popluží 821/11, 400 01 Ústí nad Labem
+420 603 247 850
envirocont@envirocont.cz

Co nabízíme

Jsou věci, ve kterých jsme dobří.

Naplníme vaše potřeby v oblasti podnikové ekologie, integrovaného systému řízení managementu, prevence. Zajistíme vám komplexní servis, zpracujeme dokumentaci, zajistíme školení a audity, poskytneme konzultační a poradenské služby.

PODNIKOVÁ EKOLOGIE

Nastavíme vám systém pro plnění právních požadavků životního prostředí a energie. Informujeme vás o změnách v právních požadavcích a navrhujeme postupy při zavádění těchto změn do praxe. Hledáme úspory nákladů a příležitosti pro zefektivnění vaší činnosti v oblastí podnikové ekologie a energie.

Více…

IMS

Zavedení, udržování a zlepšování integrovaného systému managementu  coby komplexního celku propojených požadavků a norem na ochranu životního prostředí, kvality, energie, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a společenské odpovědnosti.

Více…

PORADENSTVÍ A PREVENCE

Nabízíme spolupráci při realizaci enviro a energy projektů přispívajících ke zlepšení firemní kultury, snížení nákladů a k podpoře trvale udržitelného rozvoje. Poskytujeme spolupráci při zajišťování povinností v navazujících oblastech např. bezpečnosti práce a požární ochrany a výkonu činnosti bezpečnostního poradce ADR.

Více…

ZVYŠOVÁNÍ POVĚDOMÍ

Školení vašich zaměstnanců a dále školení interních auditorů, manažerů IMS i členů teamu vyplývající z legislativních či normových požadavků s ohledem na individuální potřeby zákazníka.

Více

Jsou věci, které umíme.

Abychom mohli našim zákazníkům zajistit komplexní dodávku služeb, získali jsme a stále rozvíjíme široké znalosti a zkušenosti v mnoha specifických oblastech.

ODPADY

Nabízíme zajišťování povinností dle zákona o odpadech a činnosti související.

Více…
OBALY

Nabízíme zajišťování povinností dle zákona o obalech a činnosti související.

Více…
CHEMICKÉ LÁTKY A SMĚSI

Nabízíme zajišťování povinností dle zákona o nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a činnosti související.

Více…
VODA

Nabízíme zajišťování povinností dle zákona o vodách a činnosti související.

Více…
OVZDUŠÍ

Nabízíme zajišťování povinností dle zákona o ovzduší a činnosti související.

Ovzduší
HAVÁRIE

Zajišťujeme povinnosti dle zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a činnosti související.

Havárie
EKOLOGICKÁ ÚJMA

Nabízíme zajišťování povinností dle zákona o ekologické újmě.

Více…
ENERGIE

Nabízíme zajišťování povinností dle zákona o energii.

Více…
IPPC

Zajišťujeme povinnosti dle zákona o integrované prevenci a omezování znečišťování (IPPC) a činnosti související.

Více…
ISO

Komplexní konzultace, poradenství, školení a spolupráce při zpracování dokumentace při zavádění, udržování a zlepšování systémů řízení.

Více…
AUDITY

Provedení auditů vybraných systémů integrovaného managementu (QMS, EMS, ISO TS, OHSAS, ISO 50001…), zajiětění interních, zákaznických auditů.

Více
ŠKOLENÍ

Školení na míru potřeb našich zákazníků. Předávání našich praktických zkušeností z praxe.

Více…
PREVENCE

V oblasti nástrojů prevence zajišťujeme audit právních požadavků v oblasti ŽP / energie / BOZP, projekty udržitelné spotřeby a výroby.

Více…
ADR/RID

Nabízíme zajišťování povinností v oblasti výkonu činnosti bezpečnostního poradce dle Dohody ADR/RID.

Více…

Víme, o čem mluvíme. 

A toto umíme skvěle.

Usmívat se na vás při práci a vydat ze sebe to nejlepší.

Spojte se s námi.

Spojte se s námi a zjistěte, jak můžeme v oblastech naší expertizy podpořit Váš podnikatelský úspěch.

SPOJTE SE S NÁMI