Na Popluží 821/11, 400 01 Ústí nad Labem
+420 603 247 850
envirocont@envirocont.cz

Reference

Vážíme si spolupráce s našimi zákazníky a výzev, které na nás přenášejí. Díky nim jsme stále lepší.

Dlouhodobě spolupracujeme s cca 90ti zákazníky z různých oblastí průmyslu od automobilového, přes strojírenský, chemický až po textilní. Vážíme si spolupráce jak s českými společnostmi, tak s nadnárodními koncerny.

Arla Plast s.r.o.

Díky spolupráci s naší společností na změně systému evidování a značení obalů bylo dosaženo úspory ve výši 120 tisíc Kč/rok.

Ligman Europe

S nadnárodní společností LIGMAN Europe s.r.o. jsme zahájili spolupráci již v době projektové přípravy a během krátké doby se po zahájení výroby podařilo zavést systém ISO 14001, ISO 50001 a ISO 45001. Pravidelným školením zaměstnanců, hodnocením souladu s legislativními a jinými požadavky byl nastaven systém vedoucí k zajištění souladu se zákonnými požadavky.

LOGIT s.r.o.

Díky aktivní spolupráci ředitele společnosti se podařilo nastavit vysoký standard IMS a změnit tak povědomí o společnosti nejen u zaměstnanců, ale také u širšího okolí společnosti. Důležitou roli jsme sehráli v organizaci a koordinaci při provádění Hodnocení souladu s právními a jinými požadavky, které probíhá společně za všechny oblasti (kvalita, bezpečnost práce, požární ochrana, životní prostředí a energie) a účastní se ho rovněž vedoucí zaměstnanci společnosti odpovědní za jednotlivé oblasti.

Magna Automotive (CZ) s.r.o.

Zajistili jsme možnost využití části odpadů ze syntetických tkanin jako vstupního materiálu do výrobků jiné společnosti. Učinili jsme tak první krok směrem k rodící se celoevropské strategii oběhového hospodářství. Dalším významným přínosem pro zákazníka bylo snížení nákladů na nakládání s odpady o cca 250.000 Kč/rok.

RYKO a.s.

Převzali jsme do péče odpadové hospodářství společnosti, aktivně jsme spolupracovali na zefektivnění třídění odpadů prostřednictvím barevné diferenciace shromažďovacích nádob a vizualizaci shromažďovacích míst. Podařilo se dosáhnout kázně při třídění odpadů. Pečujeme o smluvní vztahy s odpadovými společnostmi s cílem zajištění optimalizace nákladů na odpadové hospodářství. Vedeme evidenci odpadů a reportujeme vedení společnosti informace o produkci odpadů, způsobu nakládání s nimi a nákladech za likvidaci a využití odpadů. Díky velmi intenzivní spolupráci se zaměstnanci společnosti jsou eliminovány možné negativní dopady při nakládání s odpady.

Stanley Black & Decker, Inc.

Při všech činnostech společnosti Black and Decker (Czech) s.r.o. a jejích zaměstnanců je jednou z priorit společnosti společenská odpovědnost. Úspěšně se nám podařilo zavést systém společenské odpovědnosti SA 8000:2014, který byl implementován do již zavedeného integrovaného systému řízení managementu zahrnujícího QMS, EMS, EnMS a SMS.

Vodní sklo a.s.

I ve složitých podmínkách těsné blízkosti chemické výroby v průmyslové zóně a bytové zástavby hned za jejími hranicemi jsme vyjednali provozní podmínky vyhovující z pohledu životního prostředí legislativě, občanům, státním institucím i samotné společnosti.

Spojte se s námi. Vaše výzva se může stát naší další referencí. 

SPOJTE SE S NÁMI