Na Popluží 821/11, 400 01 Ústí nad Labem
+420 603 247 850
envirocont@envirocont.cz

Kvalifikace

Společný úspěch stavíme na znalostech a zkušenostech celého našeho týmu.

Jsme absolventy vysokých škol se zaměřením na ŽP, aktivně se vzděláváme a máme dlouhodobou praxi v oblasti právních požadavků ŽP a IMS. Jazykově jsme vybaveni pro komunikaci v anglickém a německém jazyce.

Jsme držiteli těchto certifikátů a osvědčení:

Integrovaný systém managementu

• certifikát Manažer QMS dle ČSN EN ISO 9001:2016
• osvědčení interní auditor EMS dle ČSN EN ISO 14001:2016
• osvědčení interní auditor QMS dle ČSN EN ISO 9001:2016
• osvědčení interní auditor EnMS dle ČSN EN ISO 50001:2019
• osvědčení interní auditor SMS dle ČSN ISO 45001:2018
• externí auditor certifikační společnosti

Podniková ekologie

• osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi dle zákona č. 350/2011 Sb. v aktuálním znění
• osoba odborně způsobilá ke zpracování bezpečnostních listů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008
• odborná způsobilost k provádění zkoušek těsnosti potrubí nebo nádrží pro skladování a dopravu nebezpečných a zvlášť nebezpečných závadných látek dle ČSN 750905 a ČSN 753415

BOZP a ostatní

• osoba odborně způsobilá v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
• osoba odborně způsobilá v PO
• bezpečnostní poradce pro přepravu nebezpečných věcí ADR/RID
• Manažer udržitelné spotřeby a výroby

Spojte se s námi. Získejte experty.

SPOJTE SE S NÁMI